Registrační systém/Registration System

„Udržitelný rozvoj IX: Evropa svobody, bezpečnosti a práva“
pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské a primátora statutárního města České Budějovice Ing. Jiřího Svobody./
„Sustainable Development IX: Europe of Freedom, Security and Law“
under the patronage of the Governor of the South Bohemian Region Ms. Ivana Stráská and the Mayor of The City of České Budějovice Mr. Jiří Svoboda.

Registrace/Registration

Nová registrace/New Registration

Osobní údaje/Personal Data
Kontaktní email/Contact E-mail *
Jméno/First Name *
Příjmení/Surname *
Tituly před/Degrees before the Name
Tituly za/Degrees after the Name
Tel./Telephone Number

Údaje ke konferenci/Conference Information
Sekce konference/Conference Panel Sessions (nelze později změnit/cannot be changed later)*:
I. Aktivní role České republiky v otázkách budoucnosti Evropské unie (12.4.2018) / I. Active role of the Czech Republic in issues on future of the EU (12th April 2018)
II. Evropské hodnoty a identita pro 21. století (12.4.2018) / II. Evropean values and identity in 21st century (12th April 2018)
III. Aktuální stav a vývoj bezpečnostního prostředí EU z pohledu bezpečnostních a právních věd (12.4.2018) / III. Current state and development of security environment in the EU in a point of view of security and law sciences (12th April 2018)
IV. Aktuální otázky bezpečnostního managementu (12.4.2018) / IV. Current issues on security management (12th April 2018)
V. Imigrace a sociální problémy v evropském kontextu (12.4.2018) / V. Immigration and social issues in European context (12th April 2018)
VI. Ochrana obyvatelstva v euroatlantickém prostoru (12.4.2018) / VI. Protection of citizens in Euro-Atlantic region (12th April 2018)
VII. Trh práce EU v kontextu globalizace a technologického pokroku (12.4.2018) / VII. EU labour market in context of globalization and technological development (12th April)
VIII. Současné trendy a výzvy v oblasti ekonomiky, managementu a veřejné správy (12.4.2018) /VIII. Current trends and challenges in economics, management and public administration (12th April 2018)
IX. Udržitelný urbánní a regionální rozvoj ve státech EU (12.4.2018) / IX. Sustainable urban and regional development in EU member states (12th April 2018)
X. Osudové osmičky (roky 1918, 1938, 1948, 1968) v dějinách českých měst, regionů a veřejné správy (13.4.2018) / X. Fateful eights (1918, 1938, 1948, 1968) in history of Czech towns, regions and public administration (13th April 2018)
XI. Aktuální problémy a výzvy EU – zvláštní studentská sekce pro studenty bakalářského a magisterského studia (11.4.2018) / Current EU issues and challenges – a special student panel for students of bachelor´s and master´s degree programmes (11th April 2018)
Organizátoři konference / Conference organizers


Účast na konferenci/Participation in the Conference


Oběd 12. 4. 2018/Lunch 12th April 2018
Společenský večer + večeře 12. 4. 2018 (18:00)/ Dinner party 12th April 2018 (18:00)
Oběd 13. 4. 2018/Lunch 13th April 2018


Chci se zúčastnit pasivně bez příspěvku (nelze později změnit) /I want to participate passively without the article (cannot be changed later)
Chci se zúčastnit aktivně - přednést příspěvek a publikovat příspěvek v recenzované monografii/sborníku (nelze později změnit) /I want to participate actively – present article and publish it in the peer-reviewed monograph/proceedings (cannot be changed later)
Pěší prohlídka centra Českých Budějovic s průvodcem (11. 4. 2018, 18:00-19:00) / Walking tour of the center of České Budějovice with a guide (11th April 2018, 18:00-19:00)

Anotace/Annotation

Máte-li zájem publikovat příspěvek v publikačním výstupu z konference, odešlete anotaci v jazyce příspěvku a anglickém jazyce./ If interested in publishing the article in the conference publications, send the annotation in the language of the article and in English.

Název příspěvku/Title of the article
Anotace/Annotation
(max 1MB)

Příspěvek/article
Konferenční příspěvek zašlete na emailovou adresu edicni@vsers.cz/Please, send the conference article to the following e-mail address: edicni@vsers.cz

Firemní údaje/Company Data
Požaduji vystavení daňového dokladu o úhradě za konferenční poplatek/I require the issuance of the invoice for payment of conference fee(nelze později změnit/cannot be changed later) ANO/YES
NE/NO
Název instituce/Name of Institution*
Fakulta (katedra, oddělení)/Faculty (department)*
IČO/Company ID*
DIČ/Tax Identification Number (TIN)
Ulice/Street * č.p./No. *
Město/City *
PSČ/ZIP Code *
Stát/Country *

Souhlas se zpracováním osobních údajů** / Agreement with personal data processing**


* povinné údaje/required fields

V případě problému, kontaktujte prosím technickou podporu na adrese cizek@vsers.cz/In case of problems, please contact technical support: cizek@vsers.cz.

**Zaškrtnutím políčka „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ v registračním formuláři uděluji Vysoké škole evropských a regionálních studií se sídlem Žižkova tř. 6, 370 01 České Budějovice, IČ 26033909 (dále jen VŠERS), jakožto správci osobních údajů, výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje obsažené v registračním formuláři budou využity výhradně pro vnitřní potřebu VŠERS v souvislosti s pořádáním konference a nebudou poskytnuty třetím osobám.

**By chosing „ano/yes“ below in the registration form I agree with my personal data processing by the College of European and Regional Studies situated at 6 Žižkova Street, 370 01 České Budějovice, Czech Republic, I No. 26033909 (hereinafter College). College as an administrator of personal data could process the data in accordance with Law No. 101/2000 Coll., Protection of Personal data, as amended. All information in the registration form will be used only for internal College use and it will not be provided to any third party.


 
technická podpora/technical support: cizek@vsers.cz